صفحه اصلي
قانون و اساسنامه
آيين نامه پرداخت تسهيلات
دستورالعمل بازپرداخت
عملكرد
سرمايه گذاري
فرمها
بخشنامه‌ها
لينكهاي مفيد
تماس با ما

 

 

 

 

 
آيين‌نامه نحوه استفاده از وامهاي صندوق رفاه دانشجويان

 

دستورالعمل اجرايي استفاده از وامها و تسهيلات اعطايي صندوق رفاه دانشجويان در سال تحصيلي 89-88  
دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي كشور  

دستورالعمل اعطاي تسهيلات رفاهي به دانشجويان ممتاز و نمونه

 

دستورالعمل اعطاي كمك‌ خاص به دانشجويان

 

دستورالعمل نحوه پرداخت وام(شهريه)‌ به دانشجويان

 
تفاهم‌نامه استفاده از بيمه خدمات درماني  

 

 

آيين‌نامه نحوه استفاده از وامهاي صندوق رفاه دانشجويان 

هدف: صندوق رفاه دانشجويان به‌منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه‌هاي دانشجويان ايراني مستعد و كم‌بضاعت شاغل به تحصيل در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي و مؤسسات آموزش‌عالي در چارچوب اين آيين‌نامه، تسهيلات پرداخت مي‌نمايد.

.

فصل اول: شرايط عمومي وام‌گيرندگان

ماده ١- دارابودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شوون دانشجويي براساس اعلام معاونت دانشجويي دانشگاه

ماده ٢- دارا بودن اولويت نياز مالي به تشخيص معاونت دانشجويي دانشگاه

ماده 3- سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر جهت بازپرداخت تسهيلات دريافتي

 

فصل دوم: شرايط آموزشي

ماده4-ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد نياز طبق مقررات آموزشي. دانشجويان نيمسال آخر مي‌توانند با حداقل نصف واحدهاي مورد لزوم‌، از تسهيلات مورد نظر بهره‌مند ‌شوند.

 

فصل سوم: انواع و ميزان وام

الف)) وام تحصيلي و مسكن

ماده 5- وام تحصيلي درسقف اعتبارات مصوب هيأت امناء، از شروع سال تحصيلي حداكثر براي مدت 10 ماه در سال و براساس مصوبه هيأت امناء، به دانشجويان واجد شرايط، تعلق خواهد گرفت.

ماده 6 وام مسكن به تناسب منابع موجود، به دانشجويان غير بومي و دانشجوياني كه در خوابگاه‌هاي دانشجويي سكونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأييد ارائه نمايند، با رعايت شرايط مندرج در فصل اول و دوم اين آيين‌نامه به ميزان مصوب هيأت امناء، براي مدت 12 ماه در سال پرداخت مي‌شود.

ماده 7- پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمي و پايدار و بورسيه و يا دريافت كننده كمك تحصيلي از محل‌هاي ديگر ممنوع است.

تبصره) دانشجوياني كه در ترم تابستان واحد درسي اختيار مي‌نمايند، مي‌توانند به مدت 2 ماه علاوه بر مدت مذكور در ماده 5 از وام تحصيلي بهره‌مند گردند.

ماده 8- حداكثر دوره‌هاي مجاز براي استفاده از وام‌هاي تحصيلي و مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزشي به شرح زير مي‌باشد:

دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي‌ارشدناپيوسته حداكثر ٥ نيمسال تحصيلي
دوره كارشناسي‌پيوسته حداكثر ٩ نيمسال تحصيلي
دوره دكتراي عمومي حداكثر ١٤ نيمسال تحصيلي
دوره دكتراي تخصصي(Ph.D) حداكثر ٥ نيمسال تحصيلي

ماده 9- وام تحصيلي براي دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها متناسب با منابع صندوق حداكثر تا 3 برابر سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجويان عادي و براساس دستورالعمل و ضوابط تعيين شده دانشجويان ممتاز و نمونه، با تشخيص معاونت دانشجويي دانشگاه و تصويب رئيس صندوق قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره - دانشجويان مجاز به بهره‌مندي از امتياز ماده (9) عبارتند از:

- برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم كنكورسراسري(با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

- برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم آزمون ورودي كارشناسي‌ارشد، دكتري تخصصي با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي.

- دارندگان مدال طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش‌آموزي(با معرفي وزارت آموزش و پرورش).

- رتبه‌هاي اول انفرادي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت.

- دارندگان مدال طلا از المپيادهاي بين‌المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تأييد وزارت

- برگزيدگان حايز رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي، جشنواره‌هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(درزمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه‌هاي مربوطه.

- مالكان ابداع يا اختراع ثبت‌شده در زمينه علوم پزشكي با تأييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت براساس ضوابط مربوطه

-   دانشجوي نمونه: دانشجوي نمونه كشوري، دانشجويي است كه (طبق آيين‌نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغي طي نامه شماره 340372/آ مورخ 24/9/1386) توسط ستاد انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه وزارت متبوع (موضوع آيين‌نامه مذكور) انتخاب و هر ساله معرفي مي‌شود.

 ب)) وام ضروري:

ماده 10- به دانشجوياني كه  درنتيجه رويدادها با مشكل روبرومي‌شوند، با رعايت شرايط مندرج در فصل اول و دوم اين آيين‌نامه و طبق ضوابطي كه توسط صندوق تعيين مي‌شود، به ميزان مصوب هيأت امناء  وام‌ضروري پرداخت مي‌شود.

ماده 11- به دانشجويان نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي/ قهرمان ورزشي)، نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني، نفرات اول تا سوم آزمون‌هاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دانشجويان حادثه‌ديده در بلاياي طبيعي(سيل و زلزله)، سوانح و تصادفات، مبتلا به بيماري‌هاي خاص و پرهزينه و عازم به عمره مفرده و عتبات عاليات يك نوبت وام ضروري به ميزان دو برابر سقف مجاز براي كليه مقاطع تحصيلي قابل پرداخت مي‌شود.

ماده 12- وام ضروري به دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها درصورت درخواست حداكثر تا سه‌ برابر سرانه مصوب هيأت امناء براساس دستورالعمل و ضوابط تعيين دانشجويان ممتاز و نمونه با تشخيص معاونت دانشجويي دانشگاه و تصويب رئيس صندوق قابل پرداخت مي‌باشد.

ج)) وديعه‌مسكن

ماده 13- به دانشجويان متأهل، حداكثر به ميزان مصوب هيأت امناء و طبق ضوابطي كه توسط صندوق تعيين مي‌گردد، جهت تهيه مسكن وديعه مسكن پرداخت مي‌گردد. در زمان فراغت از تحصيل يا ترك منزل اجاره‌اي و يا به هر دليل ديگر، مبلغ اعطائي تماماً به صندوق مسترد مي‌گردد.

تبصره 1) دانشجويان دريافت كننده وديعه مسكن ملزم به ارائه و سپردن سفته به ميزان وديعه دريافتي با ضامن معتبر مي‌باشند كه ضوابط آن توسط صندوق تعيين مي‌گردد.

تبصره 2) در صورتي كه زوجين دانشجو باشند، به يك نفر وديعه مسكن تعلق مي‌گيرد.

 د)) وام بيمه دانشجويي

ماده 14- به كليه دانشجويان دوره‌ روزانه به استثناي مقاطع تخصصي و ph.D با رعايت شرايط مندرج در فصل اول و دوم اين آيين‌نامه و درچارچوب مقررات قانون بيمه همگاني، 50 درصد از سرانـــه بيمه در قالب وام، پرداخت مي‌شود.

تبصره) دانشجويان زن كه به علت شهادت، فوت، از كارافتادگي همسر و يا متاركه، فرزند يا فرزندانشان را تحت تكفل دارند، با ارائه اسناد و مدارك قانوني مي‌توانند حسب مورد از مزاياي مذكور در مواد (5) ، (6) و (13) نيز بهره‌مند گردند.

ماده 15- دانشجويان دوره شبانه درصورتي مي‌توانند از وام بيمه صندوق رفاه استفاده‌نمايند كه 50% ديگر سهم را شخصاً پرداخت‌نمايند.

 

هـ)) اعطاي كمك در موارد خاص به دانشجويان

ماده 16- به منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه‌هاي تحصيلي و معيشتي دانشجوياني كه در اثر بلاياي طبيعي (سيل، زلزله و ...) حادثه و بيماري دچار خسارت و مشكلاتي مي‌گردند و يا حايز شرايط خاص مي‌باشند، براي يكبار و پس از معرفي معاونت دانشجويي دانشگاه‌ يا معاونت دانشجويي وزارت متبوع و دستور رئيس صندوق حداكثر به ميزان 3.000.000 ريال به صورت كمك بلاعوض پرداخت مي‌گردد 

و)) وام خريد كالا

ماده 17- دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه‌ها  علوم پزشكي مبلغ 1.000.000ريال از طريق صندوق رفاه دانشجويان طبق ضوابطي كه تعيين خواهد شد، وام خريد كالا اعطاء مي‌شود تا از فروشگاه اينترنتي صندوق استفاده نمايند.

فصل چهارم: ساير مقررات

ماده 18- چنانچه دانشجويي اطلاعات خلاف واقع در فرم‌هاي مربوط به درخواست وام درج نمايد، بلافاصله پس از اطمينان از موضوع، وام او قطع و حسب مورد، دانشجو موظف به بازپرداخت يك و نيم برابر كليه دريافت‌هاي پيشين به‌طور يكجا قبل از فراغت از تحصيل براساس فرم تعهد مي‌باشد.

ماده 19- تشخيص اولويت‌ها و نيازهاي دانشجويان به وام و كمك‌هاي مذكور، و انطباق مصاديق با ضوابط مربوطه، برعهدة دانشگاه‌ها مي‌باشد و صندوق رفاه دانشجويان بر حسن اجراي اين آيين‌نامه نظارت خواهد داشت.

ماده 20- عنداللزوم دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه، توسط صندوق، تهيه و پس از تصويب معاونت دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهت اجراء به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. نسخه‌اي از دستورالعمل‌ها، براي اطلاع هيأت امناء در دبيرخانه هيأت، حفظ و نگهداري مي‌شود.

اين آيين‌نامه مشتمل بر چهار فصل، 20 ماده و 5 تبصره در تاريخ 20/5/88 به تصويب هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان رسيده و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا و كليه مصوبات قبلي در اين خصوص ملغي مي‌باشد.


 

 

دستورالعمل اجرايي استفاده از وام‌ها و تسهيلات اعطايي

صندوق رفاه دانشجويان در سال تحصيلي 89-88

 

در اجراي ماده 20  آيين‌نامه نحوه پرداخت وام‌هاي دانشجويي مصوب نوزدهمين جلسه هيأت امناي مورخ 20/5/88 و به ‌منظور پرداخت يكسان وام‌ها و تسهيلات رفاهــي، دانشگاه‌هــا ي علوم‌پزشكـي سراسر كشور موظف به اجراي اين دستورالعمل‌ مي‌باشنـد.

 

فصل اول: كليات

ماده (1): وام‌هاي صندوق به دانشجويان متقاضي به شرط دارابودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شؤون دانشجويي، دارابودن اولويت نياز مالي، سپردن تعهد محضري و ثبت ‌نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي(دانشجويان نيمسال آخر  با حداقل نصف واحدهاي مورد لزوم) قابل پرداخت‌است.

ماده (2): اعطاي هرگونه وام و تسهيلات(خوابگاه و غيره) قبل از اخذ سند تعهد محضري ممنوع ‌مي‌باشد.

ماده (3): ‌بازپرداخت كليه وام‌هاي پرداختي(به‌استثناي وديعه‌مسكن) به دانشجويان گروه پزشكي واجدشرايط(اعم از روزانه، شبانه، حقوق‌بگير، دستيار و(… به بعد از فراغت از تحصيل مؤكول‌‌مي‌شود.

ماده (4): دانشجوياني كه به هردليل از وام‌هاي اعطايي صندوق رفاه دانشجويان استفاده نموده‌اند ولي پرداخت وام به آنان ممنوع بوده، مكلف هستند مبالغ دريافتي را به‌صورت يكجا به صندوق رفاه بازپرداخت‌نمايند. بديهي‌است، ادامه پرداخت وام به اين دانشجويان پس‌از احراز شرايط دريافت وام منوط به بازپرداخت كامل وام‌هاي يادشده مي‌باشد.

ماده (5):‌ كليه درخواست‌هاي وام با امضاي رئيس دانشگاه يا معاون دانشجويي و فرهنگي معتبر و قابل پرداخت خواهدبود.

تبصـره 1: درصورت معرفي معاونت دانشجويي يا مديريت اموردانشجويي جديد باتوجه به پيوست شماره 4 نسبت به ارسال نمونه امضاء اقـدام‌گـردد.

 

ماده (6): پرداخت هرگونه وام به دانشجويان مقاطع ناپيوسته منوط به تعيين تكليف بدهي مقاطع قبلي آنان است و دانشگاه‌ها موظفند در اين‌خصوص ترتيبي اتخاذ نمايند تا قبل از تنظيم ليست متقاضيان از بلامانع‌بودن ادامه‌تحصيل آنان در مقطع فعلي اطمينان حاصل‌نمايند و توضيحات لازم در پرونده دانشجو در نرم‌افزار صندوق ثبت‌گردد.

ماده (7):‌ پرداخت وام به دانشجويان انتقالي و جابجايي با رعايت ضوابط بلامانع است و دانشجويان ميهمان مي‌بايست، از طريق دانشگاه مقيم(اصلي) درخواست وام نمايند.

ماده (8): مراتب ذيل در پرداخت تسهيلات رعايت گردد:

1-8) ايجاد ليست تسهيلات در نرم‌‌‌افزار صندوق

تذكر1» ثبت معدل و واحد( براي دانشجويان جديدالورود معدل صفر و براي دستياران تخصصي و ph.D  نيز معدل و واحد صفر ثبت شود.)

تذكر2» كنترل ستون خطاها(پيغام تعهد محضري، كد ملي، شماره‌حساب، بانك، فارغ‌التحصيل، انتقالي، ميهمان، جابجايي، عدم رعايت سنوات، فاصله زماني، تعداد دفعات پرداخت، آدرس محل سكونت، شماره سفته، وضعيت تأهل، مشخصات فرزندان و  مغايرت ماه يا روز باتوجه به سرفصل سند)

تذكر3» ليست تسهيلات با توجه به نوع، جداگانه ايجادگردد.{مثال وام ضروري(عادي، حج، دو برابر، سه برابر) (وام تحصيلي سه برابر)}

2-8) چاپ سرفصل اسناد در دو نسخه و امضاي هركدام توسط معاونت محترم دانشجويي

3-8) تهيه نامه پوششي براي كليه اسناد، امضاي آن توسط معاونت محترم دانشجويي و ارسال آن به همراه اسناد موضوع بند فوق به صندوق

4-8) ارجاع الكترونيكي اسناد به كارتابل اموردانشجويان

تبصره 1): درمورد ليست‌هاي وديعه‌مسكن، بيمه دانشجويي، وام تبصره 2   و وام خريد كالا، چاپ و ارسال كل سند ضروري مي‌باشد.

تبصره 2): درمورد درخواست‌هاي وديعه‌مسكن، ارسال اصل درخواست متقاضي و گزارش رؤيت از محل اسكان ضروري است.

تبصره 3): درخواست وام‌هاي ضروري به انضمام مدارك مي‌بايست در اداره رفاه دانشگاه نگهداري شود و درصورت نياز براي بررسي به صندوق ارسال‌گردد.

تبصره 4): درصورت درخواست وام ضروري و تحصيلي توسط دانشجويان ممتاز و نمونه و مشمولين ماده 22 دستورالعمل مي‌بايست اصل مدارك به همراه اسناد به صندوق ارسال شود.

تذكر» ارسال پستي مدارك درخواستي مي‌بايست به گونه‌اي باشد كه فاصله زماني با ارجاع الكترونيكي اسناد نداشته باشد.

5-8) درصــورت عــدم رعايت مــوارد فـوق و سايــر موارد مندرج در اين دستورالعمـل، اسنــاد داراي اشكـال به صورت الكترونيكي به ارجاع كننده برگشت مي‌شود.

ماده (9): كليه بهره‌مندان از تسهيلات صندوق رفاه ‌بايد مبالغ بدهي خود را به شماره حساب 40073523 بانك تجارت به نام صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت و با استفاده از فرم طراحي شده توسط اين سازمان كه قابل چاپ به وسيله نرم‌افزار سيستم يك‌پارچه صندوق رفاه مي‌باشد، واريز نمايند.

ماده (10): دانشجويان زن كه به علت شهادت، فوت، ازكارافتادگي همسر و يا متاركه، فرزند يا فرزندانشان را تحت تكفل دارند، با ارائه اسناد و مدارك قانوني مي‌توانند از مزاياي مذكور در مفاد تبصره يك ماده 11- ماده 12- ماده 25 و ماده 40 نيز بهره‌مندگردند.

فصل دوم: وام تحصيلي و مسكن

ماده (11): وام‌ تحصيلي دانشجويان مجرد ماهيانه 000/300 ريال و دانشجويان متأهل ماهيـانه 000/450 ريال مي‌باشد.

تبصـره1» به دانشجويان متأهل مرد ماهيانه به ازاي هر فرزند 000/30 ريال حق اولاد تعلق‌مي‌گيرد.(حداكثر تا 3فرزند)

 

ماده (12): وام مسكن دانشجويان مجرد ماهيانه 000/250 ريال و دانشجويـان متأهـل ماهيــانه 000/500ريال مي‌باشد.

ماده (13): وام مسكن صرفاً به دانشجوياني كه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگا‌ه‌هاي دانشجويي سكونت نداشته‌باشند و اجاره‌نامه مورد تأييد ارائه ‌نمايند،  با رعايت ساير ضوابط پرداخت‌مي‌‌گردد.

ماده (14): اموردانشجويي دانشگاه بايد ضمن پيش‌بيني قسمت ”شغل” دانشجو(با ذكر نوع و ميزان درآمد ماهيانه) سري سريال شناسنامه و كد پستي در فرم‌هاي ثبت‌نام از صحت اطلاعات تكميل‌شده توسط دانشجو و مطابقت آن با ساير اطلاعات موجود اطمينان حاصل‌نمايد.

تبصـره: دانشگاه‌ها فقط براي يك‌بار مجاز به ارسال ليست متمم وام تحصيلي و مسكن مي‌باشنـد.

 

ماده (15): پرداخت وام‌تحصيلي و مسكن در هرنيمسال منوط به ايجاد، ارجاع و ارسال سرفصل سند هزينه خوابگاه نيمسال گذشته مي‌باشد.

 ماده (16): مدت استفاده از وام‌هاي تحصيلي و مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزشي به‌شرح زير مي‌باشد:

- دوره كارداني و كارشناسي‌ناپيوسته و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته:                                 حداكثر 5 نيمسال تحصيلي

- دوره كارشناسي پيوسته:                                                                                          حداكثر 9 نيمسال تحصيلي

- دوره دكتراي‌عمومي:                                                                                              حداكثر 14 نيمسال تحصيلي

- دوره دكتراي تخصصي(Ph.D):                                                                           حداكثر 5 نيمسال تحصيلي

 

تبصــره 1: پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان ساير مقاطع تحصيلي كه در ماده فوق به آنها اشاره نشده‌،‌ ممنوع‌است.

تبصــره 2: چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره‌اي از تحصيل از وام استفاده‌ننمايد، مدت مذكور جزء دوره مندرج در ماده 16 محسوب خواهدشد و از باقيمانده مدت دوره مي‌تواند استفاده‌نمايد.

تبصــره 3: چنانچه دانشجويي تغيير رشته داده‌باشد،‌ سنوات قابل پرداخت مجدداً از ترم اول تحصيل در رشته جديد با ارسال نامه از آموزش محاسبه‌مي‌گردد.

تبصــره 4: پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان دوره شبانه ممنوع است.

 

ماده (17): پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمي و پايدار و بورسيه و يا دريافت‌كنندگان كمك‌هزينه تحصيلي از محل ديگر ممنوع‌است. پرداخت ساير وام‌ها بارعايت ضوابط مربوطه بلامانع است.

تبصره- پرداخت وام‌تحصيلي و مسكن به دانشجويان شاغلي كه در مرخصي تحصيلي مي‌باشند، در سنواتي كه در مرخصي هستند بلامانع مي‌باشد.

ماده (18): دانشگاه‌ها مي‌بايست، ليست دانشجويان واجد شرايط وام‌هاي تحصيلي و مسكن را براي هر نيمسال تحصيلي(نيمسال اول از تاريخ 1/7/88  لغايت 15/11/88 و نيمسال دوم از تاريخ 16/11/88  لغايت 31/4/89 و دوماه تابستان)  را در نرم‌افزار صندوق ايجاد و سرفصل اسناد را دو نسخه چاپ و هم‌زمان (در تاريخي كه اعلام مي‌شود)، ارجاع و ارسال ‌نمايند.

فصل سوم: وام ضروري

ماده (19): وام ضــروري به دانشجويــان دوره روزانه كه در نتيجه رويدادهــا با مشكل مالــي روبرومي‌شوند، حداكثر مبلغ 000/500/1 ريال با رعايت ضوابط و طبق جدول امتيازبندي پرداخت‌مي‌شود.

تبصره 1: پرداخت وام ضروري به دانشجويان شبانه ممنوع است.

تبصــره 2: حداكثر دفعات پرداخت وام ضروري به دانشجويان متقاضي با رعايت فاصله حداقل 8 ماه به‌شرح ذيل مي‌باشد:

-          مقاطع كارداني و كارشناسي‌ناپيوسته و كارشناسي‌ارشد                          2 بار     

-          مقطع كارشناسي‌پيوسته                                                                        4 بار

-          دكتري عمومي                                                                                    6 بار

-          دكتري تخصصي(Ph.D) و تخصص(دستياران)                                                   3 بار

 

ماده (20): براي دانشجويان جديدالورود متقاضي وام ضروري درصورت رعايت حداقل انتخاب واحد حداكثر 000/700 ريال بدون امتيازبندي وام پرداخت‌مي‌شود.

ماده (21): به دانشجويان مقاطع دكتراي تخصصي Ph.D)) و دستياران تخصصي اعطاي سقف وام ضروري بلامانع‌است.

 

ماده (22): به دانشجويان واجد شرايط زير يك‌بار وام‌ضروري بدون امتيازبندي تا دوبرابر سقف مجاز پرداخت‌مي‌‌گردد.

-       نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) المپيادهاي ورزشي دانشگاه‌هاي كشور.

-       نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) مسابقات ورزشي بين‌المللي و جهاني دانشجويي

-       نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني دانشگاه‌هاي كشور.

-       نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني بين‌المللي.

-       نفرات اول تا سوم امتحانات جامع كارورزي و علوم پايه.

-     دانشجويان حادثه‌ديده در بلاياي طبيعي(سيل، زلزله و...) كه در يكي از دانشگاه‌ها علوم‌پزشكي مشغول به تحصيل بوده و خود يا خانواده آنها خسارت ديده‌باشند.

-       دانشجويان حادثه ديده در سوانح و تصادفات

-       دانشجويان مبتلا به بيماري‌هاي خاص و پرهزينه.

-       دانشجوياني كه عازم سفر حج و زيارت عتبات عاليات مي‌باشند.

تذكر» اسناد موضوع ماده 22 جداگانه ايجاد، ارجاع و مدارك لازم به صندوق ارسال گردد.

 

ماده (23): به دانشجويان(جانباز، ايثارگر، آزاده، دانشجويان سهميه شاهد و خانواده شهدا) يك بار حداكثر سقف وام ضروري با رعايت تبصره 2 ماده 19 بدون امتيازبندي پرداخت مي‌شود.

تذكر1- چنانچه دانشجويي از مزاياي ماده 22 و 23 قبلاً در طول تحصيل استفاده ‌نموده، مجدداً مشمول تسهيلات فوق نمي‌گردد.

ماده (24): دانشگاه‌ها مي‌بايست، ضمن رعايت ضوابط مندرج در فصل اول پس‌از تكميل برگ درخواست توسط دانشجو و تأ‌ييد واحدهاي ذيربط (طبق پيوست شماره 1)و تكميل جدول   امتيازبندي(پيوست شماره 2) ليست متقاضيان تسهيلات را در نرم‌افزار صندوق ايجاد و سرفصل اسناد را در دو نسخه چاپ و هم زمان ارجاع و ارسال نمايند.

 

فصل چهارم: وديعه‌مسكن

ماده (25):‌ وديعه‌مسكن به دانشجويان متأهل دوره روزانه كه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه‌هاي دانشجويي سكونت نداشته‌باشند و اجاره‌نامه مورد تأييد ارائه‌نمايند، فقط براي يك‌بار در هر مقطع تحصيلي پرداخت‌مي‌گردد.

ماده (26): به دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتري حرفه‌اي به شرط داشتن ميانگين معدل حداقل 12 بعد از گذشت يك نيمسال از شروع تحصيل وديعه‌مسكن پرداخت‌مي‌گردد.

 ماده (27): به دستياران تخصصي و Ph.D و كارشناسي‌ارشد بلافاصله بعد از شروع تحصيل وديعه‌مسكن پرداخت‌مي‌گردد.

ماده (28): وديعه‌مسكن براي دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتري در شهر تهران حداكثر 000/000/20ريال و در شش شهر بزرگ(مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، اهواز و بندرعباس) حداكثر 000/000/18 ريال و در ساير شهرها حداكثر 000/500/12 ريال و براي دانشجويان مقاطع تكميلي(كارشناسي‌ارشدناپيوسته، دكتري‌تخصصي Ph.D و دستياران تخصصي) در شهر تهران حداكثر 000/000/40ريال و در شش شهر بزرگ حداكثر 000/000/35ريال و در ساير شهرها 000/000/25ريال مي‌باشد.

ماده (29): پرداخت وديعه‌مسكن به دانشجويان واجد شرايط به شرط سپردن سفته به ميزان وديعه دريافتي با ضامن معتبر امكان‌پذيراست.

ماده (30): سفته‌هاي دريافتي در پرونده‌ دانشجويان نگهداري و در زمان استرداد وديعه‌مسكن عيناً به دانشجو تحويل‌گردد.

ماده (31): مبلغ پيش‌پرداخت و تاريخ قرارداد تمديد‌شده و مدت اجاره باتوجه به اجاره‌نامه و بازديد منزل در برگ رؤيت از محل اسكان دانشجو ثبت‌گردد و درصورت وجود مغايرت مسؤوليت قانوني و شرعي به‌عهده معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ذيربط خواهدبود.

تبصـره 1- وجه مبلغ پرداختي نبايد بيش‌از مبلغ پيش‌پرداخت مندرج در اجاره‌نامه باشد.

تبصـره 2- به دانشجوياني كه وجهي بابت پيش‌پرداخت اجاره‌بها پرداخت ننموده‌اند،وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌‌‌‌‌گيرد.

تبصـره 3- درصورتي كه زوجين دانشجو باشند،‌ به يك نفر از آنان وديعه‌مسكن تعلق‌مي‌گيرد.

 

ماده (32): به دانشجوياني كه جدا از همسر زندگي مي‌نمايند، وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌گيـرد.

ماده (33): به دانشجويان ميهمان وديعه‌مسكن تعلق‌نمي‌گيرد.

ماده (34): دانشجوياني كه متاركه مي‌نمايند، ملزم به استرداد وديعه‌مسكن دريافتي مي‌باشند.

ماده (35): منزل اجاره‌اي مي‌بايست، در شهر محل تحصيل يا شهرهاي حاشيه‌اي محل تحصيل كه قابل تردد هستند، باشـد.

ماده (36): دانشجوياني كه وديعه‌مسكن دريافت‌نموده‌اند،‌ چنانچه فارغ‌التحصيل شده و يا مدت اجاره آنان پايان‌يافته و منزل اجاره‌اي را تخليه مي‌ ‌نمايند،  بايد ميزان وديعه‌ دريافتي را عيناً به حساب شماره 40073523 بانك تجارت به‌نام صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت واريزنمايند و مسؤوليت پي‌گيري در اين زمينه برعهده دانشگاه مربوطه مي‌باشد.

تبصــره1- اعاده وديعه‌مسكن به صندوق، شامل جانبازان فارغ‌التحصيل نيز مي‌شود.

تبصــره2- دانشگاه‌ها مي‌بايست، درخصوص دانشجويان درحال فراغت از تحصيل نسبت به اخذ مبلغ وديعه‌مسكن پرداختي قبل از انجام تسويه‌حساب با دانشگاه و ارسال اصل رسيد بانكي مربوطه با ذكر مشخصات كامل شناسنامه‌اي و تحصيلي به صندوق اقدام ‌نمايند.

 

ماده (37): دانشگاه‌ها مي‌بايست نسبت به ارسال تمديد اجاره گيرندگان وديعه‌مسكن اقدام‌نمايند.

ماده (38): براي پرداخت وديعه‌مسكن پرسش‌نامه‌هاي مربوط(برگ درخواست، برگ امتيازبندي، فرم رؤيت) مي‌بايست كامل باشد و حتماً تاريخ ازدواج قيــدگردد و ليست متقاضيان تسهيلات در نرم‌افزار صندوق ايجاد و كل ليست را در دو نسخه چاپ و هم‌زمان ارجاع و ارسال‌نمايند.


                                                                               فصل پنجم: وام بيمه

 

ماده (39): به كليه دانشجويان دوره‌ روزانه (به استثناي مقاطع تخصصي و ph.D)  با رعايت ضوابط و در چارچوب مقررات قانون و آيين‌نامه‌هاي بيمه همگاني وام بيمه پرداخت‌مي‌شود.

تبصـــره- دانشجويان شبانه درصورتي مي‌توانند از وام بيمه صندوق رفاه استفاده‌نمايند كه 50% سهم دانشگاه را شخصاً پرداخت‌كنند.

 

ماده (40): دانشجويــان متأهل مرد مي‌توانند از وام بيمــه بابت افراد تحت تكفل(همســر و فرزنــدان ”حداكثــر3فرزند”) استفاده‌ نمايند.

 

ماده (41): مدت قرارداد بيمه حداكثر يك سال و مبلغ ماهيانه به‌ ازاي هر نفر در سال جاري 000/70 ريال مي‌باشد.

ماده (42): دانشگاه مي‌بايست، ليست دانشجويان واجد شرايط وام بيمه دانشجويي را به تفكيك روزانه و شبانــه در نرم‌افزار صندوق ايجاد و كل ليست را در سه نسخه چاپ و به‌انضمام يك نسخه از اصل قرارداد منعقده با اداره كل بيمه خدمات درماني استان به صندوق ارجاع و ارسال نمايند.

 فصل ششم: وام  خريد كالا

ماده (43): به‌منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه‌هاي وسايل آموزشي و كمك‌آموزشي وام خريد كالا به دانشجويان روزانه شاغل به تحصيل حداكثر به‌مبلغ 000/000/1ريال  به‌صورت اعتبار خريد از فروشگاه اينترنتي صندوق پرداخت‌مي‌گردد.

تبصره 1- براي متقاضيـــان استفاده از تسهيـلات مذكــــور حداكثــر مبلغ 000/000/1 ريال ايجاد اعتبارمي‌گردد (بااختصاص كد اعتباري) تا از فروشگـــاه اينترنتي صنـــدوق به آدرس: eshop.srd.ir   براي خريد اقدام نمايند. متذكر مي‌شود، مبلغ وام خريد كالا به صورت نقدي به حساب دانشجو واريزنمي‌گردد.

تبصـره 2- زمان و نحوه خريد كالا در سايت فروشگاه اينترنتي صندوق ثبت و به صورت بخشنامه اعلام‌مي‌گردد.

تبصره 3- كليه متقاضيان دريافت وام خريد كالا بايد داراي صندوق پستي الكترونيكي (Email) بوده و در هنگام تكميل درخواست وام آدرس آن را اعلام نمايند.

 

ماده (44):‌ دانشجويان دوره روزانه در مقاطع تحصيلي كارداني- كارشناسي و كارشناسي‌ارشد،دكتري، ph.D و دستياران تخصصي مي‌توانند در سال تحصيلي 89-88 يك‌بار متقاضي استفاده از تسهيلات فوق گردند.

ماده (45): با ارسال درخواست و تأييد تقاضا توسط صندوق، اعتبار ايجادشده جزء بدهي دانشجو محسوب‌مي‌گردد.

ماده (46): دانشجويان ميهمان يا انتقالي مي‌بايست از دانشگاه مبدأ تقاضا نماينـد.

ماده (47):‌ دانشگاه مي‌بايست ضمن رعايت مواد مندرج در فصل اول و دوم آيين‌نامه استفاده از وام‌ها و باتوجه به بخشنامه‌اي كه ارسال‌مي‌گردد، ليست متقاضيان را در نرم‌افزار صندوق ايجاد و كل ليست را در سه نسخه چاپ و به همـــراه برگ درخواست به صندوق ارســال و هم زمــان ارجاع نمايند.

فصل هفتم: اعلام بدهي

ماده (48): اموردانشجويي دانشگاه مي‌بايست، هرگونه تغيير در وضعيت دانشجو را اعم از اخراجي، ترك‌تحصيل، انصرافي، جابجايي،‌ انتقالي، ميهمان و فراغت از تحصيل را با رعايت ضوابط بازپرداخت و در قالب فرم‌هاي اعلام‌ بدهي به صندوق اعلام‌ نمايد.

ماده (49): دانشگاه مقصد مي‌بايست در زمان فراغت از تحصيل بدهي دانشجويان انتقالي، ميهمان و جابجايي را كه از طريق دانشگاه مبدأً در نرم‌افزار Online صندوق ثبت گرديده‌است، در قسمت بدهي مقاطع قبل در برنامه ثبت و با احتساب بدهي خود به صندوق اعلام نمايند. لازم به ذكراست، آن مقاطعي كه (انتقالي، ميهمان و جابجايي)  با شماره و تاريخ نامه ثبت و تأييد شده باشند، بايستي در خلاصه وضعيت بدهي دانشجو در دانشگاه مقصد ثبت‌گردند.

ماده (50): باتوجه به اين‌كه بسياري از دانش‌آموختگان به محض فراغت از تحصيل براي دريافت پروانه، تأييديه مدارك تحصيلي، گذراندن طرح و... به ادارات مربوطه مراجعه مي‌كنند، لازم است، اموردانشجويي دانشگاه به محض تكميل مراحل تسويه‌حساب دانشجو در حوزه معاونت دانشجويي فرم اعلام ميزان بدهي صادرشده را بلافاصله به صندوق ارسال نمايند.  به نحوي كه حداكثر  تا 2 هفته بعد از فراغت از تحصيل دانشجو، فرم اعلام ميــزان بدهــي ياد شده به اين صندوق واصل شده‌ باشد.

ماده (51):‌ سند تعهد محضري، تاريخ و شماره فيش بازپرداخت در فرم اعلام بدهي درج و به صندوق ارسال‌گردد.

ماده (52): درمورد دانشجوياني كه داراي چند پرونده با كدهاي متفاوت مي‌باشند، بايد با خدمات ماشيني صندوق رفاه هماهنگي بعمل آيد تا نسبت به ادغام اطلاعات اقدام‌گردد.

ماده (53): دانشگاه مي‌بايست، ضمن درج و ثبت كامل اطلاعات پايان تحصيل در نرم‌افزار صندوق و چاپ فرم اعلام بدهي آن را به كارتابل اموردانشجويان ارجاع نمايد.

 

اين دستورالعمل مشتمل بر 7 فصل و 53  ماده و   23  تبصره و 6 تذكر در تاريخ 1 /6/88  به تصويب معاونت دانشجويي و فرهنگي رسيده و از تاريخ 1/7/88  قابل اجرا است و كليه دستورالعمل‌هـاي قبل كه مغايــر با اين دستورالعمل مي‌باشد، لغو‌مي‌گردد.

 

دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي دانشگاه‌ها ي علوم پزشكي كشور

 

 

1-  دانشجوياني مي‌توانند از خوابگاه‌هاي دانشجويي استفاده‌كنند كه از هيچگونه كمك مؤسسات ديگر و وام‌مسكن صندوق استفاده ننمايند و به كاري كه مستلزم كسب درآمد باشد نيز اشتغال نداشته باشند(كاردانشجويي مستثني است). ضمنا” چنانچه خوابگاه‌هاي دانشجويي فاقد متقاضي واجدشرايط مذكور دراين بند باشند، دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي مجازهستند، ظرفيت‌هاي اسمي مازاد و استفاده نشده را در اختيار ساير دانشجويان قراردهنـد.

 2-  دانشگاه‌ها موظفند، پس از اخذ سند رسمي تعهد پرداخت اجاره‌بها نسبت به واگذاري خوابگاه اقدام‌نمايند. در غير اين‌صورت دانشگاه ذيربط در قبال دراختيارگذاشتن خوابگاه مكلف به تأديه اجاره‌بهاي مستنكفين از پرداخت و جبران خسارت وارده مي‌باشد.

 3-  ميزان اجاره‌بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويان مجرد كه بايد توسط دانشجويان به‌حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز يا جزء ديون آنها قرارگيرد، به شرح زيراست:

ظرفيت اطاق هزينه ماهيانه (نسبت به وام مسكن دانشجويان مجرد)
١ و ٢ نفره ١٠٠درصد
٣ و ٤ نفره 70 درصد
 ٥ و ٦ نفره 60 درصد
٧ و ٨ نفره 50 درصد
٩ نفره و يا بيشتر 40 درصد

درمورد اطاق‌ها و سالن‌هايي كه به‌واسطه شرايط اضطراري موقتاً به خوابگاه‌هاي دانشجويي تبديل‌شده يا مي‌شوند، چنانچه تعداد دانشجويان در هر اطاق يا سالن بيش از ٩ نفر باشد

 20 درصد

 

4- ميزان اجاره‌بهاي خوابگاه‌هاي متأهلي مستقل و داراي امكانات معادل 90% و خوابگاه‌هاي متأهلي غيرمستقل با امكانات مشترك معادل 70% وام‌مسكن متأهلي است كه بايد توسط دانشجويان به‌حساب صندوق واريز يا جزء ديون آنها قرارگيرد.

تذكر: نحوه محاسبه اجاره‌بها براي دانشجويان شبانه درصورت وجود فضاي اضافي مانند دانشجويان روزانه مي‌باشد.

5- دانشجويان متعهدمي‌شوند كه پس‌از فراغت از تحصيل يا پايان سال‌تحصيلي و يا قطع ارتباط دانشجويي خوابگاه محل سكونت دوران دانشجويي را تخليه‌نمايند. درغير اين‌صورت از زمان استنكاف، موظف به پرداخت ده‌برابر اجاره‌بهاي خوابگاه مورداستفاده خواهندبود و يا جزء تعهد دانشجو قرارمي‌گيرد.

 6- دانشگاه‌ها موظفند نسبت به ارسال اسامي دانشجوياني كه از خوابگاه‌هاي دانشجويي استفاده‌مي‌نمايند، درپايان هر نيمسال‌تحصيلــي به صندوق رفاه دانشجويان اقــدام‌نماينــد.(طبق نرم‌افزار)

تبصـره- دانشجوياني كه ماهيانه موظف به پرداخت اجاره‌بهاي خوابگاه هستند مبلغ اجاره‌بهاي هر نيمسال تحصيلي را به‌حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز و دانشگاه مجموع فيش‌هاي پرداختي را به ضميمه فهرست اسامي افراد مذكور و ساكنيني كه اجاره‌بهاي آنها جزء ديون صندوق رفاه دانشجويان منظورمي‌شود(طبق نرم‌افزار) به صندوق ارسال‌نمايند.

 7-  دانشجويان ساكن خوابگاه مي‌توانند درصورت پرداخت نقدي خوابگاه از تخفيف 25 و يا 15درصدي بهره‌مندگردند.

تبصـره1- آن دسته از دانشجوياني كه هزينه خوابگاه‌ نيمسال تحصيلي را حداكثر 15روز پس‌از پايان همان نيمسال پرداخت‌نمايند، شامل 25% تخفيف‌مي‌گردند.

تبصره 2- آن دسته از دانشجوياني كه هزينه خوابگاه خود را در پايان تحصيل يكجا پرداخت‌نمايند(قبل از تنظيم فرم ميزان بدهي) شامل 15% تخفيف خواهندگرديـد.

 

8- درصورت وجود ظرفيت اسمي اضافي دانشجويان روزانه يا شبانه حقوق‌بگير اعم از كارمند، متعهد خدمت و بورسيه ملزم به پرداخت هزينه خوابگاه به‌صورت نقدي نمي‌باشند.

 

9- مبناي محاسبه اجاره‌بهاي خوابگاه‌ها در هرسال تحصيلي باتوجه به ميزان ارقام وام‌مسكن همان سال مي‌باشد.

اين دستورالعمل مشتمــل بر 9 بند و3  تبصره در تاريخ 13/5/87 به تصويب هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي رسيد و از همان تاريخ قابل اجــرا خواهـدبـود./م دستورالعمل اجاره‌بهاي خوابگاه‌ها)

 

دستورالعمل اعطاي تسهيلات رفاهي

به دانشجويان ممتاز و نمونه

           

به‌منظــور كمك به تأمين بخشي از هزينه‌‌هاي تحصيلــي و معيشتــي دانشجويــان ممتــاز و نمونــه اين دستورالعمل به شرح مواد زيرتدويــن گرديــده‌است.

ماده1- تعاريف

الف- دانشجوي ممتاز بايد حايز يكي از شرايط زير در سال تحصيلي 88-87 به بعد باشد:

الف-1) برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم كنكورسراسري(با معرفي سازمان سنجش و آموزش كشور)

الف -2) برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم آزمون ورودي، كارشناسي‌ارشد، دكتري تخصصي با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت، تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي)

الف -3) دارندگان مدال طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش‌آموزي(با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

الف-4) رتبه‌هاي اول انفرادي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

الف-5) دارندگان مدال طلا از المپيادهاي بين‌المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تأييد وزارت

الف-6) برگزيدگان حايز رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي و جشنواره‌هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(درزمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه‌هاي مربوطه

الف-7) مالكان ابداع يا اختراع ثبت‌شده در زمينه علوم پزشكي با تأييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت براساس ضوابط مربوطه

ب- دانشجوي نمونه: دانشجوي نمونه كشوري، دانشجويي است كه (طبق آيين‌نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغي طي نامه شماره 340372/آ مورخ 24/9/1386) توسط ستاد انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه وزارت متبوع (موضوع آيين‌نامه مذكور) انتخاب و هرساله معرفي مي‌شود.

 

 

ماده2- شرايط عمومي و آموزشي وام‌گيرندگان

الف» مطابق با فصل اول و دوم آيين‌نامه استفاده از وام‌ها.

ب» دانشجويان ممتاز بعد از يك نيمسال تحصيلي مي‌توانند درخواست وام‌ نمايند.

ج» داشتن معدل 17 در زمان ارائه درخواست وام براي دانشجويان ممتاز ضروري‌است.

 

ماده 3- مبلغ و نوع و نحوه پرداخت تسهيلات رفاهي

الف» وام‌تحصيلي

-        وام‌تحصيلي سه‌برابر سقف مجاز به دانشجويان واجد شرايط تعلق ‌مي‌گيرد.

ب» وام‌ضروري

-        وام‌ضروري سه‌برابر سقف مجاز به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي‌گيرد.

 

ماده4- مدارك مورد نياز

الف» نامه پوششي كه با امضاي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ارسال‌مي‌گردد.

ب» ايجاد ليست تسهيلات در نرم‌ افزار صندوق، با رعايت دستورالعمل اجرايي و آيين نامه نحوه استفاده از وام ها

ج» سرفصل سند در دونسخه چاپ و پس از تأييد هركدام توسط معاونت دانشجويي به انضمام نامه و ساير مدارك به صندوق ارجاع و ارسال‌گردد.

 

اين دستورالعمل در 4 ماده و  17 بند تنظيم و از تاريخ 1/7/88  قابل اجرا است.

 

دستورالعمل اعطاي كمك‌ خاص به دانشجويان

 

به‌منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه‌هاي تحصيلي و معيشتي دانشجوياني كه در اثر بلاياي طبيعي(سيل، زلزله و...) حادثه و بيماري دچار خسارت و مشكلاتي مي‌گردند و يا حايز شرايط خاص مي‌باشند، اين دستورالعمل تدوين‌گرديده‌است.

ماده1- تعريف دانشجوي واجد شرايط كمك‌خاص

كمك مذكور به دانشجويان حايز شرايط زير تعلق‌مي‌گيرد.

الف) دانشجويان حادثه‌ديده در بلاياي طبيعي(سيل، زلزله و...)

ب) دانشجويان حادثه‌ديده در سوانح و تصادفات

ج) دانشجويان مبتلا به بيماري‌هاي خاص و پرهزينه

د) ساير موارد مشابه به تشخيص رئيس صندوق رفاه دانشجويان

 

ماده2- ميزان كمك

به دانشجويان فوق‌الذكر يك نوبت حداكثر به ميزان 000/000/3ريال كمك بلاعوض تعلق‌مي‌گيرد.

 

ماده3- روش پرداخت

الف) ارائه درخواست و مدارك توسط دانشجو به اموردانشجويي دانشگاه

ب) ارسال درخواست(پيوست شماره 6)، مدارك، تنظيم ليست(پيوست شماره 7) و نامه پوششي با امضاي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به صندوق رفاه

ج) بررسي مدارك در صندوق و واريز وجه به حساب دانشجو

تبصره- سقف كمك‌ قابل پرداخت به دانشجو پس‌از بررسي‌هاي لازم حسب مدارك ارائه‌شده به تشخيص صندوق رفاه دانشجويان تعيين‌مي‌گردد.

 

اين دستورالعمـــل در3  مـــاده و 7  بنـــد و  يك تبصـــــره تنظيــــــم و از تاريــــخ 1/7/88  قابـل اجرا است.

دستورالعمل نحوه پرداخت وام(شهريه)‌ به دانشجويان

از محل بند 25 ماده واحده قانون بودجه سال 88

به منظور فراهم آوردن و نظام‌مند كردن اجراي بند 25 ماده واحده قانون بودجه كل كشور مبني بر پرداخت وام به دانشجوياني كه براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه مي‌باشند، آيين‌نامه زير تدوين مي‌گردد:

ماده 1- دانشجوياني كه در آزمون سراسري سازمان سنجش و آزمون‌‌هاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كليه مقاطع پذيرفته شده يا مي‌شوند و براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه مي‌باشند، مي‌توانند مطابق ضوابط اين آيين‌نامه از مزاياي مربوطه بهره‌مند گردند.

ماده 2 – شرايط عمومي و آموزشي وام گيرندگان:

1-2- دارا بودن اولويت نياز مالي حسب تشخيص معاونت دانشجويي.

2-2- سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از دريافت وام

3-2- ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت)

4-2- دانشجو صرفاً در سنوات مجاز به تحصيل مي‌تواند درخواست وام نمايد.

ماده 3 – مبلغ وام:

سقف وام قابل اعطاء به تناسب شهريه و هزينه‌هاي هر مقطع، به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1-3- دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته تامبلغ 10.000.000 ريال در چهار نوبت، هر نوبت حداكثر مبلغ 2.500.000 ريال.

2-3- دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته تامبلغ 56.000.000 ريال در هشت نوبت هرنوبت، حداكثر مبلغ 7.000.000ريال

3-3- دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته تامبلغ 100.000.000 ريال در چهار نوبت، هر نوبت حداكثر مبلغ 25.000.000 ريال.

4-3- به دانشجويان دوره دكتري تامبلغ 200.000.000 ريال، در چهار نوبت، هر نوبت حداكثر 000/000/50 ريال.

5-3- دانشجويان تخصصي دولتي (آزاد) تامبلغ 200.000.000 ريال در پنج نوبت هر نوبت حداكثر مبلغ 50.000.000 ريال.

ماده 4- وام مصوب به حسابي كه آموزش دانشگاه بابت شهريه دانشجو اعلام مي‌نمايد واريزمي‌گردد.(با ذكر شعبه، كد شعبه، شرح شماره‌حساب و شماره‌حساب)

ماده 5- بازپرداخت تسهيلات اعطائي، تابع ضوابط مربوطه، بوده و دانشجو موظف به رعايت زمانبندي بازپرداخت تسهيلات موردنظر مي‌باشد.

ماده 6- پرداخت وام با ارائه درخواست دانشجو در فرم مخصوص پس از تأييد امور آموزشي و معاونت دانشجويي ازطريق صندوق رفاه دانشجويان انجام مي‌شود.

 

اين دستورالعمل مشتمل بر (6) ماده در تاريخ 20/5/1388 به تصويب هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان رسيد. اين دستورالعمل از تاريخ تصويب لازم الاجراء و مصوبات قبلي مربوط به اين موضوع، ملغي مي‌باشد.

 

تفاهم‌نامه استفاده از بيمه خدمات درماني (ويژه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)

 

این تفاهمنامه فی ما بین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بیمه گزار به نمایندگی آقای دکتر فرهاد جعفری و سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان بیمه گر به نمایندگی آقای دکتر جمشید شایانفر پیرامون بیمه درمان دانشجویان و خانواده تحت تکفل آنها در سال 1388 با مفاد ذیل تنظیم می گردد.

1-  براساس بند ب ماده 3 از آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب جلسه مورخ 5/6/74 هیئت محترم وزیران، دانشجویان، همسر و فرزندان ایشان (با رعایت ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت) که تحت پوشش سایر بیمه های درمانی نیستند، مشمول طرح بیمه خدمات درمانی دانشجویی در صندوق سایر اقشار
خواهند بود.

2-  ادارات کل بیمه خدمات درمانی استانها می توانند نسبت به انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی با بیمه گزار با درج تعداد، در ماده 4 قرارداد جهت دانشجویان هر نیمسال (به استثنای دانشجویانی که با ارائه مدارک تحت پوشش بیمه درمانی می باشند)، اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تقاضای پوشش بیمه درمانی مازاد بر تعداد مذکور، این امر پس از اصلاحیه ماده مربوطه در قرارداد، طی الحاقیه امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 1: مؤسسات بیمه گزار مستقر در شهرستانهای هر استان می توانند قرارداد بیمه درمانی دانشجویان را با هماهنگی اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان مربوطه تنظیم و به تأیید و امضاء مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان برسانند.

تبصره 2: موسسات بیمه گزار می توانند برای دانشجویانی که رأساً نسبت به پرداخت کل حق بیمه خود و خانواده تحت تکفل اقدام می نمایند، مستقیماً با بیمه قرارداد منعقد نمایند و از ارسال اسامی آنان به صندوق رفاه خودداری نمایند.

3-    بیمه گزار پس از ثبت نام دانشجویان در ابتدای هر نیمسال تحصیلی، بر مبنای قرارداد تنظیمی نسبت به ارائه مدارک به ادارات کل بیمه گر استانی حسب ضوابط و واریز حق بیمه یک سال دانشجویان به حساب بانکی براساس مفاد قرارداد اقدام خواهد نمود.

4-  مدت بهره مندی از خدمات بیمه درمانی در طول قرارداد از هنگام تسلیم لیست اسمی دانشجویان توسط دانشگاه تا پایان تاریخ اعتبار دفترچه بیمه، خواهد بود.

5-  چنانچه دانشجو به هر علت قانونی (فوت، تغییر سازمان بیمه گر، فراغت از تحصیل، انصراف از تحصیل و ...) از تحت پوشش خارج گردد، بیمه گزار موظف به جمع آوری دفاتر درمانی معتبر و تحویل به بیمه گر جهت ابطال خواهد بود در غیر این صورت پرداخت حق بیمه سرانۀ این گروه از دانشجویان طبق مندرجات قرارداد بر عهدۀ بیمه گزار می باشد.

تبصره 3: در صورت تقاضای فرد پس از خروج قانونی (به جز فوت) از پوشش بیمه به منظور پوشش مجدد، در طول یک قرارداد مبنای تاریخ صدور دفترچه، تاریخ مراجعه خواهد بود.

6-  بیمه گزار موظف می باشد لیست اسمی دانشجویان ورودی فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی را در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پس از ثبت نام دانشجویان به بیمه گر به عنوان افراد مشمول بیمه، تحویل نماید.

تبصره 4: دانشجویانی که تحت پوشش بیمه والدین می باشند در هنگام ثبت نام موظف به ارائه تصویر دفترچه بیمه درمانی خود هستند.

7-  دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی (ورودی اسفند ماه) که از ابتدای ورود به دانشگاه به هر دلیل در لیست اسمی از طرف دانشگاه معرفی نشده اند فقط در طول این نیمسال مجاز به ثبت نام و معرفی از سوی دانشگاه می باشند و از نیمسال بعد به هیچ عنوان مجاز به ثبت نام در لیست بیمه خدمات درمانی نخواهند بود. لازم به توضیح است مدت زمان اختصاص داده شده به این گروه از دانشجویان (ورودی اسفند ماه) قابل تعمیم به دانشجویان ورودی مهرماه نخواهد بود. بدیهی است صندوق رفاه متعهد می گردد تمهیداتی را جهت معرفی و ثبت نام دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه از نیمسال اول (مهرماه سالجاری) به بیمه گر اتخاذ نماید.

8-  بیمه گزار می تواند برای دانشجویان ورودی نیمسال دوم تحصیلی (اسفند ماه) حداکثر در دو نوبت دیگر به جز ابتدای قرارداد،  نسبت به معرفی دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه اقدام نماید. استفاده از خدمات بیمه درمانی و میزان حق بیمه سرانه دانشجویانی که پس از عقد قرارداد و در طول قرارداد، معرفی و تحت پوشش قرار خواهند گرفت از تاریخ عقدقرارداد خواهد بود.

9-  معاونت های دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه / دانشکده/ موظفند به نحو مقتضی امکان بهره مندی از مزایای بیمه خدمات درمانی دانشجویی را به اطلاع کلیه دانشجویان آن مؤسسه برسانند و تمهیدات لازم جهت ثبت نام، تکمیل پرسشنامه و سایر فرمهای مربوط را در ابتدای هر نیمسال تحصیلی فراهم آورند.

10- کلیه هزینه های بستری و سرپایی دانشجویان بیمه شده براساس تعرفه های موجود و مصوب و ضوابط سازمان از ابتدای قرارداد در تعهد سازمان قرار خواهد داشت.

تبصره 5: هزینه های درمانی فقط با ارائه دفترچه بیمه در تعهد سازمان خواهد بود.

 

11-حق سرانه بیمه خدمات درمانی برای دانشجویان و افراد تحت تکفل آنها به تعداد مندرج در قرارداد در هر سال براساس نرخ مصوب هیئت محترم وزیران در همان سال می باشد.

تبصره 6: برای دانشجویان نیمسال اول تحصیلی (ورودی مهر ماه)، عقد قرارداد و اعتبار دفاتر از ابتدای مهرماه لغایت پایان شهریور ماه سال بعد (به مدت یکسال) و حق بیمه کامل دریافتی (جهت سال انعقاد قرارداد) براساس نرخ حق بیمه سرانه مصوب هیئت وزیران در ابتدای عقد قرارداد می باشد. بدیهی است در صورتی که 50% سهم دانشجویان نیمسال اول هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال از طرف موسسه بیمه گزار پرداخت نگردد، مشمول افزایش نرخ حق بیمه سال بعد خواهد شد.

تبصره 7: برای دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی (ورودی اسفند ماه) عقد قرارداد و اعتبار دفاتر از ابتدای اسفند ماه لغایت پایان بهمن سال بعد (به مدت یکسال) و نرخ حق سرانه براساس نرخ حق سرانه مصوب هیئت محترم وزیران خواهد بود. بدین شرح که 50% حق بیمه دانشجویان نیمسال دوم براساس نرخ سالجاری دریافت و ما به التفاوت نرخ مصوب سال بعد با سالجاری پس از تصویب هیئت محترم وزیران و همزمان با پرداخت 50% باقیمانده براساس مفاد قرارداد پرداخت خواهد گردید، بدیهی است که حق بیمه یک ماه براساس حق بیمه مصوب سال عقد قرارداد و 11 ماه دیگر آن براساس نرخ سال جدید اخذ خواهد شد.

12- ادارات کل بیمه خدمات درمانی استانها موظفند پس از دریافت مدارک و فیش واریز حق بیمه (50% حق بیمه سهم
بیمه گزار) و هزینه صدور دفترچه دانشجویان، نسبت به صدور و تحویل دفترچه بیمه خدمات درمانی حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نمایند. 50% مابقی حق بیمه دانشجویان متقاضی استفاده از وام بیمه، بطور یکجا پس از ارسال فهرست دانشجویان، توسط صندوق (حداکثر ظرف  3 ماه از شروع قرارداد) در وجه اداره کل بیمه خدمات درمانی استان پرداخت خواهد شد. دانشگاهها و دانشکده ها متعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه تا هنگام تحویل دفترچه به اداره کل بیمه خدمات درمانی بر مبنای حق بیمه مصوب خواهند بود.

13- دانشجویانی که در سن 25 سالگی از تحت پوشش بیمه والدین خارج می گردند با ارائه مدارک مثبته مجاز به ثبت نام در لیست دانشجویان متقاضی بیمه خدمات درمانی می باشند.

14- ادارات کل استانی بیمه گر موظف می باشند در هنگام دریافت مدارک جهت صدور دفاتر بیمه نسبت به کنترل سال ورود دانشجو و تطبیق با لیست ارائه شده اقدام لازم را معمول نمایند.

15- ملاک تسویه حساب فی ما بین ادارات کل بیمه خدمات درمانی استانها با موسسات بیمه گزار، تعداد مندرج در قرارداد
می باشد.


 

16- سایر ضوابط اجرایی تفاهمنامه ، طبق مفاد نمونه قرارداد پیوست خواهد بود.

این تفاهمنامه در 16 بند و 7 تبصره و 3 نسخه مورد تنظیم قرار گرفته و دانشگاهها، دانشکده ها و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ادارات کل استانی سازمان بیمه خدمات درمانی موظف به رعایت کامل مفاد آن
می باشند.

 

دکتر جمشید شایانفر

مدیرکل بیمه گری و درآمد

سازمان بیمه خدمات درمانی

 

دکتر فرهاد جعفری

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

                     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

                                                                                      

                                                

 

    

                                                                                                         

 

 


صفحه اصلي | قانون و اساسنامه | آيين نامه پرداخت تسهيلات | دستورالعمل بازپرداخت | عملكرد | سرمايه گذاري | فرمها | بخشنامه‌ها | لينكهاي مفيد | تماس با ما


آدرس: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از طالقاني، نبش خ گيلان پ ٥٧٩                 تلفن: ٨٨٩٤٦٢٥٤      فاکس: ٨٨٩٤٦٢٥٣

Copyright srd 2003 All Rights Reserved

IRAN, Tehran, Valiasr Ave., No 579; comment webmaster@srd.ir