صفحه اصلي
قانون و اساسنامه
آيين نامه پرداخت تسهيلات
دستورالعمل بازپرداخت
عملكرد
سرمايه گذاري
فرمها
بخشنامه‌ها
لينكهاي مفيد
تماس با ما

 

 

دستورالعمل ماده (١٧)  اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان

بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

دستورالعمل نحوه بازپرداخت وامها و تسهيلات اعطايي

نحوه بازپرداخت وامها و تسهيلات اعطايي

موارد صدور مجوز و اخذ تسويه‌حساب از اموردرآمد مستقر در صندوق رفاه دانشجويان

 

دستورالعمل ماده (١٧) اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان 

 ماده ١-كليه سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و مؤسسات تعاوني و خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر طريق يا در هر زمان از خدمات بهره‌مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان استفاده‌مي‌نمايند، همچنين اتحاديه‌هاي صنفي و ساير مؤسساتي كه اقدام به صدور پروانه‌كار، عضويت سازمان نظام‌ پزشكي، مجوز ايجاد كارگاه، آموزشگاه يا فروشگاه مي‌‌كنند و نيز اداره گذرنامه، موظفند برابر مفاد اين دستورالعمل نسبت به معرفي فارغ‌التحصيلان و واريز بدهي آنان حسب مورد با صندوق رفاه دانشجويان وزارت‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي همكاري كنند.

ماده ٢- سازمان‌هاي يادشده در ماده (١) اين تصويب‌نامه موظفند درصورت استخدام فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از قراردادي، پيماني و رسمي براساس مبالغ اعلام‌شده توسط هر صندوق يا دانشگاه نسبت به كسر اقساط از حقوق فارغ‌التحصيلان و واريز آنها حسب رشته تحصيلي به حساب درآمد اختصاصي هر صندوق اقدام و اصل اعلاميه آن را جهت اعمال حساب به صندوق ذيربط ارسال‌كنند.

ماده ٣- دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات يادشده در ماده (١) چنانچه قبل از صدور اين دستورالعمل از خدمات بهره‌مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان استفاده‌كرده‌اند و تاكنون نسبت به كسر و واريز اقساط بدهي آنها اقدام ننموده‌اند، موظفند در اسرع وقت نسبت به انجام اين امر اقدام‌ كنند.

ماده ٤- كليه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده (١) اين دستورالعمل كه به نحوي از انحاء اقدام به صدور پروانه كار، مجوز ايجاد كارگاه، فروشگاه، مطب، آزمايشگاه و غيره درمورد فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي مي‌كنند، موظفند قبل از صدور پروانه يا هرنوع مجوز كار فارغ‌التحصيلان را حسب رشته تحصيلي به هر صندوق معرفي كنند.

ماده ٥- ميزان كل بدهي،‌تعداد و مبالغ اقساط فارغ‌التحصيلان دانشگا‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي توسط هر صندوق برابر مبالغ دريافتي تعيين و به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي اعلام‌مي‌شود.

ماده ٦- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي فقط پس از مشخص‌شدن تعداد اقساط و ميزان آن توسط هر صندوق و اخذ تعهد رسمي مبني‌بر پرداخت اقساط تعيين‌شده از دانشجو اجازه صدور تأييديه موقت فارغ‌التحصيلي را خواهندداشت. مبالغ اقساط ماهانه‌اي كه فارغ‌التحصيل يا محل كار او ملزم به پرداخت آن مي‌باشند، در تأييديه موقت فارغ‌التحصيلي درج خواهندداشت.

ماده ٧- كليه بانك‌ها در سراسر كشور موظفند، وجوهي را كه به‌عنوان حساب‌‌هاي يادشده در ماده (٢) از مؤسسات مختلف يا افراد دريافت‌مي‌دارند، به‌همراه صورت اسامي فارغ‌التحصيلان بدهكار به حساب‌هاي موردنظر حواله كنند و بانك‌هاي يادشده نيز وجوه يادشده را به تفكيك حواله‌ها در كارت‌هاي حساب ثبت و مراتب را با ارسال اصل اعلاميه، فهرست اسامي، سهم‌القسط و تاريخ پرداخت حسب مورد به هر صندوق ارسال‌كنند.

اين دستورالعمل در جلسه مورخ ١١/١١/١٣٧٤ به تصويب هيئت وزيران رسيد و طي نامه شماره ١٣٨٢٨/ت١٥٢١٥ هـ مورخ ١٧/١/٧٤ به وزارتين فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ شده‌است./م

 

بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

 به‌منظور تعيين وضعيت قطعي فراغت از تحصيل دانش‌آموختگان بهره‌مند از آموزش رايگان و نيز تأديه بدهي وام‌هاي دانشجويي، در اجراي مصوبه شماره ١٣٨٢٨/ت١٥٢١٥هـ مورخ ١٥/١١/٧٣ هيأت وزيران، دستگاه‌هاي مشمول اين بخشنامه مكلفند به كليه شاغلين رسمي، پيماني، قراردادي و. . .  كه طي سال‌هاي ١٣٦١ لغايت ١٣٧٢ در يكي از مقاطع تحصيلي دانشگاهي فارغ‌التحصيل شده و همچنين بيش از مدت زمان تعيين‌شده در متن گواهي موقت فراغت از تحصيل(به‌عنوان آموزش رايگان) اشتغال به‌كار داشته‌اند، اعلام‌نمايند، ضمن مراجعه به مؤسسات آموزش‌عالي محل تحصيل خود(حداكثر تا پايان سال جاري) و تسويه‌حساب كامل با كليه بخش‌هاي مربوط، نسبت به دريافت اصل دانشنامه فراغت از تحصيل و ارائه نسخه‌اي از آن به دستگاه محل اشتغال خود اقدام‌نماينـد.

 

                                                                             محمد باقريان

 

 

دستورالعمل نحوه بازپرداخت وامها و تسهيلات اعطايي

 

 

دستورالعمل نحوه بازپرداخت وام‌ها و تسهيلات اعطايي صندوق رفاه دانشجويان گروه پزشكي

 

ماده 1- امور دانشجويي دانشگاه ملزم به تكميل فرم‌هاي اعلام بدهي براي كليه دانش‌آموختگان(اعم از بدهكار و يا غيره) و ارسال فرم‌هاي مذكور به صندوق رفاه دانشجويان و صدور اوراق بازپرداخت و تحويل آنان به دانش‌آموختگان بدهكار مي‌باشد.

تبصره (1) فرم‌هاي اعلام بدهي موضوع ماده فوق مي‌بايست بعد از تكميل تمامي مندرجات آن با امضاي معاون و يا مدير امور دانشجويي دانشگاه به صندوق رفاه دانشجويان ارسال‌گردد.

تبصره (2) تعداد و مبلغ اقساط بهره‌مندان از مزاياي صندوق توسط صندوق رفاه دانشجويان معين خواهدشد.

ماده 2- مبالغي از وام‌هاي دريافتي كه به‌علت انصراف دانشجو از دريافت آنها و يا به هرعلتي قبل از زمان فراغت از تحصيل مسترد گرديده‌است و همچنين وديعه‌مسكن دريافتي كه عيناً در هنگام فراغت از تحصيل مسترد مي‌گردد. مي‌بايست در قسمت‌هاي مربوطه در فرم‌هاي اعلام بدهي تكميل و اصل تأييديه‌هاي بانكي مربوطه به ضميمه فرم‌هاي اعلام‌ بدهي به صندوق رفاه دانشجويان ارسال‌گردد.

تبصره (1) درمورد بازپرداخت وديعه‌مسكن دريافتي مي‌بايست طبق شرايط اعلام‌شده توسط صندوق رفاه دانشجويان اقدام‌شده و اطلاعات مربوطه در فرم‌هاي اعلام‌بدهي تكميل‌گردد.

ماده 3- سند تعهد محضري شماره يك مي‌بايست قبل از اعطاي وام و ساير تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان توسط دانشجو تنظيم و در پرونده دانشجو نگهداري و اطلاعات مربوطه شامل شماره و تاريخ ثبت سند و شماره و محل دفترخانه در فرم‌هاي اعلام بدهي ارسالي تكميل‌گردد.

ماده 4- دانشجويان اخراجي، انصرافي و ترك تحصيل ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل مبالغ دريافتي از صندوق رفاه دانشجويان مي‌باشند و دانشگاه مي‌بايست اصل تأييديه بانكي مربوطه را ضميمه فرم‌هاي اعلام بدهي به صندوق رفاه دانشجويان ارسال‌نمايد.

تبصره (1) آن دسته از مشمولين ماده فوق كه قادر به بازپرداخت يكجاي مبالغ دريافتي نمي‌باشند، مي‌توانند درصورت اعلام‌ دانشگاه مربوطه و تأييد صندوق رفاه دانشجويان و به شرط سپردن تضمين كافي بدهي‌هاي خويش را به‌صورت تقسيط شده و طبق نظر صندوق بازپرداخت نمايند.

تبصره (2) به‌استناد ماده 3 آيين‌نامه نحوه استفاده از وام‌هاي صندوق رفاه دانشجويان مبني‌بر لزوم تنظيم سند تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از اعطاي هرگونه وام و يا ساير تسهيلات چنانچه هريك از بهره‌مندان مشمول ماده فوق و يا ساير دانشجويان به‌علت عدم تنظيم سند مذكور از بازپرداخت بدهي خويش استنكاف ورزند مسئوليت تأديه كامل بدهي‌هاي آنان برعهده دانشگاه مربوطه مي‌باشند.

ماده 5- درمورد دانشجويان انتقالي و جابجايي، دانشگاه مبدأ مي‌بايست ميزان بدهي آنان را در فرم‌هاي اعلام‌بدهي تكميل و به دانشگاه مقصد و صندوق رفاه دانشجويان اعلام‌نمايد و دانشگاه مقصد  نيز مي‌بايست به استناد بدهي اعلام‌شده توسط دانشگاه مبدأ نسبت به صدور اوراق بازپرداخت در هنگام فارغ‌التحصيلي اقدام و تصوير فرم اعلام‌بدهي دانشگاه مبدأ را به‌همراه فرم اعلام بدهي صادره خويش به صندوق رفاه دانشجويان ارسال‌نمايد.

تبصره (1) بديهي‌است، دانشجويان انتقالي و جابجايي در هنگام انتقال و يا جابجايي ملزم به تأديه كامل وام‌ها و تسهيلات دريافتي قبل از انتقال و يا جابجايي نمي‌باشند و اعلام بدهي طبق ماده فوق به دانشگاه مقصد و صندوق رفاه دانشجويان الزامي‌است.

تبصره (2) درصورت استفاده دانشجويان ميهمان از خوابگاه‌هاي دانشجويي اموردانشجويي دانشگاه مي‌بايست بعد از دريافت كامل هزينه اجاره‌بهاي خوابگاه و واريز آن به‌حساب 40073523 بانك تجارت شعبه دولتي (كد400) (باكدشناسايي) به‌نام اين‌سازمان، نسبت به صدور فرم اعلام بدهي براي آنان و ارسال آن به‌همراه اصل فيش واريزي به صندوق رفاه دانشجويان اقدام‌نماينـد.

ماده 6- كليه دانش‌آموختگان بدهكار حداكثر 6 ماه بعد از فراغت از تحصيل ملزم به بازپرداخت فردي بدهي‌هاي خويش، طبق اوراق بازپرداخت و در سررسيد تعيين‌شده آنها مي‌باشند.

تبصره (1) مشمولين خدمت وظيفه و پيام‌آوران بهداشت مي‌توانند با ارائه و با ارسال گواهي معتبر شروع خدمت وظيفه و يا پيام‌آوري بازپرداخت، بدهي‌هاي خويش را به حداكثر 6 ماه بعد از اتمام سربازي و يا پيام‌آوري مؤكول‌نمايند.

تبصره (2) دانش‌آموختگان شاهد مي‌توانند بدهي‌هاي خود را يك‌سال پس‌از فارغ‌التحصيلي پرداخت‌نمايند.

تبصره (3) دانش‌آموختگاني كه از وام شهريه استفاده‌مي‌كنند، موظف به بازپرداخت اصل و كارمزد وام دريافتي به‌شرح ذيل مي‌باشند:

تبصره (4) نحوه محاسبه كارمزد وام، و كارمزد تأخير و تاديه (وجه التزام).

-       نحوه محاسبه كارمزد وام:

                             نرخ كارمزد* تعداد ماه‌هاي سال  * بدهي

                            ____________________________ = كارمزد وام

                                                           1200

 

-       نحوه محاسبه جريمه، تأخير و تاديه:

                (مدت تعويق) *نرخ جريمه*(ميزان قسط معوق)  

                 ________________________________ = ميزان وجه التزام

                                           36500

تذكر: نرخ كارمزد و جريمه تأخير و تأديه مصوب وام قرض‌الحسنه منطبق با حداقل نرخ سيستم بانكي كشور عمل مي‌شود.

تبصره (5) جانبازان محترم انقلاب اسلامي نيز موظف به عودت وام شهريه و كارمزد وام و جريمه تأخير مي‌باشند.

 

ماده 7- آن دسته از دانش‌آموختگاني كه بدهي‌هاي خويش را بعد از سررسيد تعيين‌شده در اوراق بازپرداخت، پرداخت‌نمايند، مشمول جريمه ديركرد پرداخت خواهندشد.

ماده 8- درصورت عدم بازپرداخت بدهي‌ها توسط دانش‌آموختگان كل بدهي تبديل به دين حال شده و ضمن تقاضاي صدور اجرائيه عليه متعهد و ضامن حداقل 5/1 برابر مبلغ دريافتي و هزينه‌هاي مربوطه به‌صورت يكجا از متعهد و يا ضامن مربوطه اخذ خواهدگرديد.

ماده 9- كليه مؤسسات دولتي، خصوصي، تعاوني و يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به هر طريق(اعم از استخدام رسمي، آزمايشي، پيماني و قراردادي و يا روزمرد و) از خدمات دانش‌آموختگان گروه‌پزشكي استفاده‌مي‌كنند، مي‌بايست باتوجه به دستورالعمل ماده 17 اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان مصوب جلسه مورخ 11/11/74 هيأت محترم وزيران و طبق ضوابط تعيين‌شده توسط صندوق رفاه دانشجويان نسبت به معرفي دانش‌آموختگان مربوطه قبل از بكارگيري ايشان به آن سازمان اقدام‌نمايند.

ماده 10- آن دسته از دانش‌آموختگاني كه بلافاصله بعد از اتمام مقطع قبلي و يا بلافاصله بعد از اتمام خدمت وظيفه و يا در حين بازپرداخت منظم بدهي‌هاي خويش طبق اوراق بازپرداخت در مقطع جديد پذيرفته‌مي‌شوند، مي‌توانند با سپردن تضمين كافي برحسب تشخيص صندوق رفاه دانشجويان بدهي‌هاي خويش را به بعد از اتمام تحصيل در مقطع جديد مؤكول نمايند. كليه پذيرفته‌شدگان مقاطع دكتراي تخصصي Ph.D و دستياري و دانش‌آموختگاني كه دوره شبانه پذيرفته‌مي‌شوند نيز مشمول اين تسهيلات مي‌گردنـد.

تبصره (1) دانشجوياني كه با استفاده از بورس تحصيلي قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور در مقاطع بالاتر را داشته‌باشند، درصورت داشتن شرايط موضوع ماده 10 مي‌توانند با سپردن تضمين كافي بازپرداخت بدهي‌هاي خويش را به بعد از اتمام مقطع تحصيلي جديد مؤكول‌نمايند.

 

ماده 11- امور آموزشي دانشگاه‌ها موظفند طبق دستورالعمل تعيين‌شده توسط صندوق رفاه دانشجويان نسبت به معرفي پذيرفته‌شدگان مقاطع ناپيوسته به محض پذيرش اقدام‌نموده و از اعلام فراغت از تحصيل اين دسته از دانشجويان تا اخذ تسويه‌حساب از صندوق رفاه دانشجويان خودداري‌نمايند.

ماده12- مؤسساتي كه اقدام به صدور پروانه كار، مجوز تأسيس مطب، آزمايشگاه، داروخانه، كلينيك، مسؤوليت فني، فروشگاه، كارگاه و غيره براي دانش‌آموختگان مي‌نمايند، موظفند طبق دستورالعمل ماده 17 اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان مصوب جلسه مورخ 11/11/74 هيأت محترم وزيران و ضوابط تعيين‌شده توسط صندوق رفاه دانشجويان نسبت به معرفي دانش‌آموختگان براي تعيين تكليف به صندوق رفاه دانشجويان اقدام‌نمايند.

ماده 13- دانش‌آموختگان مشمول ماده 12 درصورتي كه بلافاصله بعد از اتمام تحصيل و يا اتمام و يا حين خدمت سربازي و يا هنگام پرداخت منظم بدهي‌هاي خويش طبق اوراق بازپرداخت اقدام به درخواست مجوزهاي يادشده مي‌نمايند، مي‌توانند طبق اوراق بازپرداخت دريافتي نسبت به بازپرداخت بدهي‌هاي خويش اقدام‌نمايند.

ماده 14- دانشگاه‌ها و مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي موظفند قبل از صدور هرگونه گواهي‌نامه و يا تأييديه‌هاي موقت تحصيلي براي دانش‌آموختگان به نحو مقتضي از صندوق رفاه دانشجويان بلامانع بودن ارايه تأييد را استعلام نمايند.

ماده 15- سازمان نظام پزشكي، دفتر مديريت منابع نيروي انساني، اداره‌كل صدور پروانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته مي‌بايست در اجراي تبصره 40 قانون بودجه سال 64 و دستورالعمل ماده 17 اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان مصوبه جلسه مورخ 11/11/74 هيأت محترم وزيران با صندوق رفاه دانشجويان همكاري نمايند.

ماده 16- دانشگاه‌ها و مركز اموردانشجويي وزارت بهداشت موظفند از تسليم هرگونه مدارك تحصيلي اعم از اصل دانشنامه و يا ريز نمرات به كليه دانش‌آموختگان اعم از دانش‌آموخته، انصرافي، ترك تحصيل، اخراجي و به‌استثناي گواهي‌نامه و تأييديه موقت تحصيلي موضوع ماده(14) قبل از اخذ مجوز از صندوق رفاه دانشجويان خودداري‌نمايند.

اين دستورالعمــل مشتمل بر16 ماده و 13 تبصــره و 1 تذكــر در تاريخ  20 /5/88 به تصـويب هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويـان رسيـده و از تاريخ تصويب، قابل اجـرا مي‌باشـد و كليـه دستورالعمل‌هــاي قبلـي كه مغايـر با اين دستورالعمـل مي‌باشـد، لغـو‌مي‌گــردد.

جدول 1- تقسيط وام‌هاي صندوق رفاه

ميزان وام دريافتي

تعـداد اقســـاط

تامبلغ 000/000/12 ريال

هرقسط 000/250 ريال

بالاتر از 000/000/12 ريال

ميزان وام تقسيم بر 48

جدول 2- تقسيط وام شهريه ازمحل بند 25 ماده واحده قانون بودجه

ميزان وام دريافتي+ كارمزد

مبلغ و تعداد اقســـاط

تا مبلغ 000/000/30ريال

هرقسط 000/500ريال

بالاتر از 000/000/30ريال

ميزان وام+كارمزد تقسيم بر 60

 

نحوه بازپرداخت وامها و تسهيلات اعطايي

  ١-      بازپرداخت كليه تسهيلات و وامهاي دانشجويي حداكثرشش ماه بعد از فراغت از تحصيل به شرح جدول ذيل تقسيط مي‌گردد و كليه دانش‌آموختگان مي‌بايست اوراق بازپرداخت را از دانشگاه محل تحصيل دريافت و در سررسيد تعيين‌شده نسبت به واريز مبلغ مندرج در اوراق مذكور اقـدام‌نماينـد.

تذكر» وديعه‌مسكـن بايد قبل از اعلام فراغت از تحصيــل و به‌صورت يكجــا به‌حساب صندوق رفاه واريـزگردد.

-  جدول شماره (١) نحوه تقسيط اوراق بازپرداخت:

جدول 1- تقسيط وام‌هاي صندوق رفاه

ميزان وام دريافتي

تعـداد اقســـاط

تامبلغ 000/000/12 ريال

هرقسط 000/250 ريال

بالاتر از 000/000/12 ريال

ميزان وام تقسيم بر 48

جدول 2- تقسيط وام شهريه ازمحل بند 25 ماده واحده قانون بودجه

ميزان وام دريافتي+ كارمزد

مبلغ و تعداد اقســـاط

تا مبلغ 000/000/30ريال

هرقسط 000/500ريال

بالاتر از 000/000/30ريال

ميزان وام+كارمزد تقسيم بر 60

 

        موارد ذيل شامل بند ١ نمي‌گردد:

الف- دانشجويان انصرافي، تارك‌تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي بدهي به صندوق رفاه دانشجويان مي‌باشند.

ب- فارغ‌التحصيلان جانباز با دردست داشتن اصل برگه جانبازي با مشخصات ذكرشده در جدول شماره(٢) معاف از پرداخت كل بدهي خود مي‌گردند.

ج- فارغ‌التحصيلان از كار افتاده كامل با داشتن برگه مؤيد ازكار افتادگي از بهزيستي شهر محل سكونت خود معاف از پرداخت مانده بدهي خود مي‌باشند.

د- بازماندگان فارغ‌التحصيلان متوفي با ارائه اصل گواهي فوت از سازمان ثبت احوال شهرستان محل دفن و شناسنامه متوفي از بازپرداخت مانده بدهي معاف‌مي‌گردند.

ر- دانش‌آموختگان مشمول خدمت نظام وظيفه مي‌توانند با ارسال گواهي معتبر بعد از اتمام دوره آموزشي با ذكر تاريخ شروع خدمت نظام وظيفه، به صندوق و دريافت موافقت، بازپرداخت بدهي خويش را به بعد از اتمام خدمت مذكور مؤكول نمايند. بديهي است، پيام‌آوران بهداشت مشمول تسهيلات فوق نمي‌گردند و مي‌بايست بدهي خود را طبق اوراق بازپرداخت دريافتي در سررسيد تعيين‌شده پرداخت‌نماينـد.

ز- دانش‌آموختگان متقاضي ادامه تحصيل در صورتيكه حداكثر ٦ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اتمام سربازي و يا درطول بازپرداخت منظم بدهيهاي خويش در مقطع بالاتر پذيرفته‌شوند، ميتوانند با تنظيم سند محضري در مقطع جديد بدهيهاي خويش را به بعد از اتمام تحصيل در مقطع جديد مؤكول‌نمايند.

تذكر» در صورت نقض هرگونه موارد مذكور در بند(ز)  پذيرفته‌شدگان مي‌بايست كل بدهي خود را به صندوق رفاه و به‌صورت يكجا واريزنماينـد.

تذكر»  پذيرفته‌شدگان مقاطع دستياري شامل بند(ز) نمي‌گردند و مي‌بايست بدهي خود را طبق اوراق بازپرداخت در سررسيد تعيين شده پرداخت‌نمايند.

 ٢-      دانش‌آموختگاني كه اوراق بدهي خود را با تأخير پرداخت‌مي‌نمايند، مشمول جريمه ديركرد مي‌گردند و درصورت استنكاف از پرداخت بدهي ملزم به پرداخت حداقل ٥/١ برابر اصل مبلغ دريافتي و كليه هزينه‌هاي مربوطه بوده و در مقاطع بعدي از تسهيلات اعطايي صندوق محروم خواهندگرديد.

٣- دانش‌آموختگاني كه متقاضي دريافت مجوز پروانه دائم، تأسيس مطب، داروخانه، آزمايشگاه و مسؤوليت فني و . . .  مي‌باشند، در صورت داشتن شرايط ذيل مجوزهاي موردنظر به آنان اعطا‌‌مي‌گردد.

الف- درحال بازپرداخت منظم بدهيهاي خويش طبق سررسيد اوراق بازپرداخت ‌باشند و اقدام به درخواست مجوزنمايند.

ب-  درحين گذراندن خدمت نظام وظيفه باشند و اقدام به درخواست مجوزنمايند.

 

تذكر» دانش‌آموختگاني كه مشمول موارد فوق نمي‌گردند، ملزم به تسويه حساب كامل با صندوق رفاه دانشجويان مي‌باشند.

 

٤- دانش‌آموختگاني كه متقاضي دريافت اصل دانشنامه و ريزنمرات هستند، ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل بدهيهاي خويش به صندوق رفاه دانشجويان مي‌باشند.

تذكر» درصورتي  كه مبالغ پرداخت‌شده به‌صورت ماهيانه از حقوق كسر گرديده‌است،‌مي‌بايست مدارك ذيل نيز ضميمه گردد.

١-      اصل گواهي كسر از حقوق باعنوان صندوق رفاه دانشجويان گروه‌پزشكي كه داراي مهر و امضاي مشترك مديريت و ذيحساب آن سازمان مي‌باشد و مبالغ كسرشده به‌صورت دقيق و مجزا در آن ذكر گرديده‌باشد.

٢- اصل يا تصوير كليه رسيدهاي بانكي به‌همراه فهرست اسامي مرتبط با رسيدهاي بانكي و شماره‌حساب صندوق رفاه.

 

موارد صدور مجوز و اخذ تسويه‌حساب از اموردرآمد مستقر در صندوق رفاه دانشجويان

مراجعين محترم لطفاً جهت تسهيل در امور مربوطه هنگام مراجعه به صندوق رفاه موارد ذيل را به دقت مطالعه نماينـد.

١- تسويه‌حساب براي اخذ دانشنامه و ريز نمرات(كليه‌دانش‌آموختگان)

٢- تسويه‌حساب براي اخذ پروانه دائم( دانش آموختگان رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، مامايي)

٣- تسويه‌حساب براي اخذ مجوز مطب ( رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي، مامايي، بينايي‌سنجي، فيزيوتراپي، گفتاردرماني و شنوايي‌سنجي).

تذكر» براي متقاضيان بندهاي (٢) و (٣) دانش‌آموختگاني كه هنوز بدهي‌شان تسويه نگرديده‌است و اقساط خود را به ترتيب و بدون تأخير پرداخت نموده‌اند مجوز موقت صادرمي‌گردد.

 ٤- تسويه حساب براي مديريت آموزش:

الف- دانشجوياني كه در مقاطع بالاتر ادامه تحصيل مي‌دهند و متقاضي اخذ تسويه حساب مقطع قبلي هستند، ملزم به داشتن گواهي اشتغال به تحصيل در مقطع جديد مي‌باشند.

ب- متقاضياني كه مايل به تعويق انداختن بدهي مقطع قبلي به بعد از مقطع جديد هستند، درصورتي كه واجد شرايط تبصره(ز) از بند (١) نحوه بازپرداخت وامها باشند، مي‌بايست، سند تعهد محضري در مقطع جديد تنظيم و به‌همراه گواهي اشتغال ارائه‌نمايند.

 ٥- مجوز صندوق براي به تعويق انداختن بدهي سربازان به بعد از اتمام دوره نظام‌‌وظيفه(متقاضيان مي‌بايست گواهي اشتغال به خدمت سربازي را با‌ قيد تاريخ اعزام به خدمت ‌‌پس از گذراندن دوره‌آموزشي به صندوق رفاه‌ دانشجويان ارائه‌نمايند.)

٦- متقاضياني كه درخواستي غير از موارد فوق دارند، مي‌بايست از مركز موردنظر درخواست كتبي ارائه‌دهند. 

 

تبصره ٤٠ (دائمي) قانون بودجه سال ١٣٦٤ كل كشور

 تبصره (٤٠) تبصره (٦٠) قانون بودجه سال ١٣٦٣ كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌‌گردد:

الف- كليه مؤسسات دولتي و تعاوني و خصوصي كه به هر طريق از خدمات فارغ‌التحصيلان بهره‌مند از مزاياي صندوق‌هاي رفاه دانشجويان استفاده‌ مي‌‌كنند و يا اقدام به صدور پروانه كار مجوز ايجاد كارگاه، فروشگاه، مطب و غيره مي‌نمايند، مكلفند طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش‌عالي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، درمورد كسر و واريز بدهي فارغ‌التحصيلان با صندوق‌هاي مذكور همكاري نمايند.

ب- اعتبارات صندوق‌هاي رفاه دانشجويان از محل كمك سالانه دولت كمك‌هاي اشخاص، استرداد وجوه پرداختي به دانشجويان و اجاره‌بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي تأمين مي‌شود. موجودي پايان سال صندوق‌هاي مزبور به عنوان موجودي اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و همراه با ساير اعتبارات فوق‌الذكر با رعايت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهدگرفت.

ج- دانشجويان و فارغ‌التحصيلاني كه به نحوي از مزايا، كمك‌هزينه‌هاي تحصيلي و مسكن، اجاره‌خوابگاه و وام‌هاي صندوق رفاه دانشجويان بهره‌مند شده و يا مي‌شوند و به درجه رفيع شهادت نائل‌گرديده و يا مي‌گردند و يا جانباز مي‌شوند، با اعلام بنياد شهيد انقلاب اسلامي و تأييد صندوق‌هاي رفاه دانشجويان از كليه ديون خود به صندوق‌هاي فوق‌الذكر بري‌الذمه مي‌شوند.

دستورالعمل اجرايي بند ”الف” تبصره ٤٠ قانون بودجه  (سال ١٣٦٤ كل كشور)

(درمورد بازپرداخت بدهي فارغ‌التحصيلان بهره‌مند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان)

 ١- مشمولين اين دستورالعمل عبارتند از: كليه مؤسسات دولتي و تعاوني و خصوصي كه به هرطريق از خدمات فارغ‌التحصيلان بهره‌مند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان استفاده مي‌كنند و يا اقدام به صدور پروانه كار، مجوز ايجاد كارگاه، فروشگاه، مطب و غيره مي‌نمايند.

٢- اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين دستورالعمل كه به‌طور مستمر يا موقت از خدمات فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلي كارداني به بالا به هرطريق بهره‌مند مي‌شوند، موظفند، براي شروع خدمت يا همكاري،‌ ارزشنامه تحصيلي آنان را از مؤسسه محل تحصيل هريك اخذ و براساس ارقام مندرج در آن نسبت به كسر و واريز اقساط بدهي آنان از اولين پرداخت طبق بند ٨ اين دستورالعمل اقدام‌نمايند.

٣- كليه مؤسسات بهره‌مند از خدمت فارغ‌التحصيلان سال ١٣٥٣ به بعد موظفند فهرستي متضمن ذكر نام، نام خانوادگي نام پدر، مؤسسه محل تحصيل، رشته تحصيلي و سال فراغت از تحصيل آنان(به‌استثناي فارغ‌التحصيلاني كه گواهي عدم بدهي يا تسويه‌حساب در پرونده دارند و يا در حال پرداخت اقساط بدهي تعيين‌شده خود هستند) تهيه‌نمايند و براي تعيين وضعيت بدهي به صندوق ارسال‌دارند.

٤- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين دستورالعمل كه به نحوي از انحاء اقدام به صدور پروانه كار، مجوز ايجاد كارگاه، فروشگاه، مطب و غيره درمورد فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مي‌نمايند، موظفند قبل از صدور هرگونه پروانه كار يا مجوز براي فارغ‌التحصيلان مذكور، آنان را جهت تعيين‌تكليف به صندوق رفاه دانشجويان معرفي‌نمايند.

الف- اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين دستورالعمل كه قبلاً مجوز يا پروانه كار براي فارغ‌التحصيلان سال ١٣٥٣ به بعد صادركرده‌اند، موظفند مشخصات مندرج در بند ٣ و نيز نشاني محل كار آنان را به صندوق رفاه دانشجويان اعلام‌نمايند.

 ٥- دانشگاه‌ها و اداره‌كل امور فارغ‌التحصيلان  وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي موظفند جمع كل و اقساط بدهي فارغ‌التحصيلان را در هريك از مقاطع تحصيلي در گواهي‌هاي موقت و ارزشنامه‌ها و تأييديه‌هاي صادره براي فارغ‌التحصيلان بدهكار كه فرم نمونه آن قبلاً توسط صندوق به دانشگاه‌ها فرستاده شده‌است، قيدنمايند و رونوشتي از آنها را به صندوق ارسال‌دارند.

٦- تسليم هرگونه مدرك تحصيلي اعم از اصل دانشنامه يا ريز نمرات به فارغ‌التحصيلان بدهكار به‌استثناي گواهي موقت تحصيلي موضوع بند ٥ ممنوع و منوط به ارائه برگ تسويه‌حساب فارغ‌التحصيلان از صندوق خواهدبود.

٧- بهره‌مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان چنانچه در داخل كشور و يا با استفاده از بورس تحصيلي در خارج از كشور قصد ادامه‌تحصيل در مقطع بالاتري را داشته‌باشند، مي‌توانند با سپردن تضمين كافي به تشخيص صندوق رفاه دانشجويان به صندوق مذكور انجام تعهدات خود را به بعد از خاتمه مقطع تحصيلي جديد مؤكول‌نمايند.

الف- فارغ‌التحصيلان موضوع بند ٧ درصورتي كه به‌طور آزاد قصد ادامه‌تحصيل خارج را داشته‌باشند، موظفند كمك‌هاي دريافتي را يك‌جا به صندوق رفاه دانشجويان تأديه‌‌نمايند.

ب- چنانچه هريك از فارغ‌التحصيلان پس‌از اشتغال و كسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام ننموده‌باشند، مشمول تسهيلات موضوع بند ٧ نخواهندشد و لازم است، قبل از ثبت‌نام در مقطع تحصيلي جديد با صندوق تسويه‌حساب نمايند.

ج- فارغ‌التحصيلاني كه به هردليل از وام‌هاي دانشجويي استفاده‌نموده‌اند ولي پرداخت وام و استفاده خوابگاه دانشجويي به آنان ممنوع بوده، مكلفند، بهاي دريافتي را يكجا به صندوق رفاه دانشجويان تأديه‌نمايند.

 ٨- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين دستورالعمل كه فارغ‌التحصيلان بهره‌مند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان را در استخدام دارند و يا به نحوي از خدمات مستمر يا موقت آنان برخوردارمي‌شوند، موظفند بدهي آنان را به اقساط ماهيانه به ميزاني كه در گواهي موقت يا تأييديه يا ارزشنامه تحصيلي هريك معين شده‌است، از اولين پرداخت به فرد ذيربط تا تسويه‌حساب كامل كسر و با ذكر نام مديون به‌حساب ٩٥٥٦٥ بانك ملي شعبه حساب‌هاي دولتي واريزنمايند و فيش آن را به صندوق ارسال‌دارند.

٩- شعب بانك ملي در سراسر كشور وجوهي را كه به‌عنوان حساب مذكور در بند ٨ از مؤسسات مختلف يا افراد دريافت مي‌دارند، به تفكيك به‌همراه صورت اسامي فارغ‌التحصيلان بدهكار به حساب بانكي شماره ٩٥٥٦٥ بانك ملي شعبه حساب‌هاي دولتي حواله مي‌نمايد و شعبه مذكور نيز وجوه يادشده را به تفكيك حواله‌ها در كارت‌هاي حساب ثبت و مراتب را به همراه صورت اسامي به صندوق اعلام مي‌دارد.

١٠- صندوق رفاه دانشجويان پس‌از دريافت كليه بدهي هريك از بدهكاران نسبت به صدور تسويه‌حساب به‌عنوان مؤسسات محل تحصيل افراد ذيربط و اعلام مراتب به اشخاص حقيقي يا حقوقي ارسال‌كننده وجوه اقدام‌مي‌نمايند.

١١- فارغ‌التحصيلاني كه در طول تحصيل از كمك‌هزينه‌هاي تحصيلي و مسكن صندوق رفاه دانشجويان در داخل يا خارج كشور برخورداربوده‌اند، چنانچه قبل از انجام تعهد خواستار مدارك تحصيلي خود باشند يا درصورتي كه از خدمت استنكاف نمايند، مكلفند وجوه دريافتي را به‌طور يكجا پرداخت‌نمايند./م

 

 قبل از دريافت تسويه‌حساب از صندوق رفاه در حفظ و نگهداري كليه اوراق بازپرداخت كوشابوده و در زمان مراجعه، اصل اوراق پرداخت‌شده را به‌همراه بياوريد.

 


صفحه اصلي | قانون و اساسنامه | آيين نامه پرداخت تسهيلات | دستورالعمل بازپرداخت | عملكرد | سرمايه گذاري | فرمها | بخشنامه‌ها | لينكهاي مفيد | تماس با ما


آدرس: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از طالقاني، نبش خ گيلان پ ٥٧٩                 تلفن: ٨٨٩٤٦٢٥٤      فاکس: ٨٨٩٤٦٢٥٣

Copyright srd 2003 All Rights Reserved

IRAN, Tehran, Valiasr Ave., No 579; comment webmaster@srd.ir